Triderm spray 30 ml

Κωδικός προϊόντος: 1503376 Κατηγορίες: ,
Περιγραφή

Περιγραφή

TRIDERM

δερματικό εκνέφωμα, διάλυμα για σκύλους

1. Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και του κατόχου της άδειας παρασκευής, που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση παρτίδων, εφόσον είναι διαφορετική
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Organit kft., Homoksor 7, Szekesfehervar, H-800, Ουγγαρία.
Παρασκευαστής, υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: ALPHA-VET, Allatgyogyaszati Kft., Koves Janos ut 13, Babolna, H-2943, Ουγγαρία
2. Ονομασία του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος

TRIDERM δερματικό εκνέφωμα, διάλυμα για σκύλους
Μαρβοφλοξασίνη, Κετοκοναζόλη, Πρεδνιζολόνη

3. Σύνθεση σε δραστική ουσία και άλλα συστατικά

Κάθε ml περιέχει:
Δραστικά συστατικά:

  • Μαρβοφλοξασίνη 1,025 mg
  • Κετοκοναζόλη 2,041 mg
  • Πρεδνιζολόνη 0,926 mg
  • Έκδοχο: q.s.
    Υποκίτρινο ελαφρώς γαλακτώδες διάλυμα.

4. Ένδειξη

Θεραπεία οξείας δερματίτιδας, όταν αποδειχθεί μικτή λοίμωξη που οφείλεται σε Pseudomonas aeruginosa ή Staphylococcus pseudointermedius ευαίσθητα στη μαρβοφλοξασίνη και σε Malassezia pachydermatis ευαίσθητη στην κετοκοναζόλη. Η χρήση του προϊόντος πρέπει να βασίζεται σε δοκιμή ευαισθησίας των βακτηρίων που έχουν απομονωθεί από το ζώο.

5. Αντενδείξεις

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα δραστικά συστατικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

6. Ανεπιθύμητες ενέργειες

Παρατηρήθηκαν ήπιες ερυθηματώδεις αλλοιώσεις μετά την εφαρμογή. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10,000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων αναφορών). Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
-πολύ συχνή (περισσότερο από ένα στα δέκα ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
-συχνή (περισσότερο από ένα αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
-μη συνηθισμένη (περισσότερο από ένα αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1.000 υπό θεραπεία ζώα)
-πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων αναφορών).
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης, ή αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικώς στον κτηνίατρο σας.

7. Είδη ζώων

Σκύλος

8. Δοσολογία για κάθε είδος τρόπος και οδός χορήγησης

Δερματική χρήση. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 2,26-9,18 μg μαρβοφλοξασίνης, 4,52-18,36 μg κετοκοναζόλης και 2,08-8,45 μg ανά cm2 της προσβεβλημένης περιοχής του δέρματος την ημέρα. Αυτή η δοσολογία μπορεί να επιτευχθεί με 2 ψεκασμούς της αντλίας (αντιστοιχεί σε 0,2 ml / ανά θεραπεία) σε επιφάνεια προς θεραπεία μεγέθους ισοδύναμου με ένα τετράγωνο 5Χ5 cm όταν ο ψεκασμός γίνεται από απόσταση 10 cm και 10X10 cm όταν ο ψεκασμός γίνεται από απόσταση 30 cm.
Επαναλάβετε την εφαρμογή δύο φορές την ημέρα για 7 έως 14 ημέρες, ανάλογα με την κλινική και μικροβιολογική επούλωση. Πριν από την εφαρμογή, πρέπει να αφαιρούνται τρίχες ή τυχόν ακαθαρσίες από την υπό θεραπεία επιφάνεια.
Η περίοδος θεραπείας εξαρτάται από την κλινική ανάρρωση των φλεγμονών του δέρματος βακτηριακής και μυκητιασικής προέλευσης. Στην περίπτωση που ο ύπο θεραπεία σκύλος δεν αναρρώσει έως την 7η ημέρα, η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί έως την 14η ημέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν η θεραπεία παραταθεί σε 14 ημέρες και ο σκύλος δεν αναρρώσει, συνιστάται για αλλαγή σε ένα άλλο κατάλληλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

9. Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση

10. Χρόνος αναμονής

Δεν ισχύει.

11. Ειδικές συνθήκες διατήρησης

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα και στο χάρτινο κουτί μετά την λέξη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 28 ημέρες

12. Ειδική προειδοποίηση

Καμιά.

Ειδική προειδοποίηση για κάθε είδος ζώου:
Πρέπει να τοποθετείται κολάρο στους υπό θεραπεία σκύλους, ώστε να αποφεύγεται το γλείψιμο. Κρατήστε τα ζώα που θα λάβουν θεραπεία μακριά το ένα από το άλλο για να μην γλείφουν το ένα το άλλο. Η βακτηριακή και μυκητιασική δερματίτιδα είναι συχνά δευτερογενούς φύσης και απαιτείται κατάλληλη διάγνωση, προκειμένου να καθοριστούν οι πρωτογενείς παράγοντες.
Να αποφεύγεται η άσκοπη χρήση του φαρμακολογικά δραστικού συστατικού, όπως ισχύει με οποιοδήποτε από τα φαρμακολογικά δραστικά συστατικά. Η θεραπεία ενδείκνυται μόνο αν έχει αποδειχθεί μικτή λοίμωξη με Pseudomonas aeruginosa ή Staphylococcus pseudointermedius και Malassezia pachydermatis. Αν ένα από τα φαρμακολογικά δραστικά συστατικά δεν ενδείκνυται πλέον, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών της λοίμωξης, πρέπει να διακοπεί η εφαρμογή του προϊόντος και να αντικατασταθεί από κατάλληλη θεραπεία.

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Αν παρουσιαστεί υπερευαισθησία σε κάποιο από τα δραστικά συστατικά, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί και πρέπει να ξεκινήσει κατάλληλη αγωγή.
Η χρήση του προϊόντος πρέπει να βασίζεται στην ταυτοποίηση των μολυσματικών οργανισμών και σε δοκιμή ευαισθησίας και να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες και τοπικές αντιμικροβιακές πολιτικές. Η αποκλειστική χορήγηση μιας μόνο κατηγορίας αντιβιοτικών μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη αντίστασης σε ένα πληθυσμό βακτηρίων. Συνιστάται οι φθοριοκινολόνες να χρησιμοποιούνται μόνο για τη θεραπεία κλινικών καταστάσεων οι οποίες ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς ή αναμένεται ότι θα ανταποκριθούν ανεπαρκώς σε άλλες κατηγορίες αντιβιοτικών. Ωστόσο, πρέπει  να πραγματοποιείται μικροβιολογική διάγνωση και δοκιμή ευαισθησίας. Η παρατεταμένη και εντατική χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών είναι γνωστό ότι προκαλεί τοπικές και συστηματικές αντιδράσεις, όπως μεταξύ άλλων, καταστολή των επινεφριδίων, λέπτυνση επιδερμίδας και καθυστερημένη επούλωση.
Να αποφεύγεται ο ψεκασμός σε ανοιχτά τραύματα και πληγές.
Κατά τη χορήγηση, μην πλένετε και μην λούζετε τα ζώα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:
Όπως με όλα τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά σκευάσματα, οι χρήστες συνιστάται να χρησιμοποιούν το προϊόν, σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
Εύφλεκτο διάλυμα. μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή πυρακτωμένο υλικό.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά το χειρισμό του προϊόντος.
Μην εισπνέετε το νέφος ψεκασμού. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
Αρκετά συστατικά του προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας,   όπως επίσης και ερεθισμού του δέρματος ή των ματιών.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις κινολόνες, κετοκοναζόλη, πρεδνιζολόνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.
Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια. στην περίπτωση που το προϊόν χυθεί κατά λάθος, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα μάτια με άφθονη ποσότητα νερού.
Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.
Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή αν παρουσιαστούν ενδείξεις δερματικού ερυθήματος,  εξανθήματος ή επίμονου οφθαλμικού ερεθισμού μετά την έκθεση. Οι πιο σοβαρές ενδείξεις που απαιτούν επείγουσα ιατρική παρέμβαση είναι το οίδημα προσώπου, χειλιών και ματιών ή η αναπνευστική δυσφορία. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε την ετικέτα η το φυλλάδιο του προϊόντος.
Δεν  πρέπει να αγγίζετε τα υπό θεραπεία ζώα και τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με αυτά, μέχρι να στεγνώσει το τρίχωμα.
Τα υπό θεραπεία ζώα δεν πρέπει να κοιμούνται μαζί με τους ιδιοκτήτες τους.
Να  φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Εγκυμοσύνη και γαλουχία:
Δεν έχει αποδειχτεί η ασφάλεια του προϊόντος κατά την κύηση και τη γαλουχία. Δεν συνιστάται χρήση του προϊόντος κατά την κύηση και τη γαλουχία.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες.
Υπερδοσολογία:
Στις περιπτώσεις χορήγησης πενταπλάσιας δόσης από την προτεινόμενη, δεν παρατηρήθηκαν τοπικές ή γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Ασυμβατότητες:
Δεν ισχύει.

13. Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων η των οικιακών αποβλήτων. Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. Ημερομηνία της τελευταίας έγκρισης του φύλλου οδηγιών χρήσης

15. Άλλες πληροφορίες

Μέγεθος συσκευασίας: κουτί με μία φιάλη των 30ml

Προϋπόθεση χορήγησης: να χορηγείται μόνο με κτηνιατρική συνταγή. Η χορήγηση να γίνεται υπό τον έλεγχο ή την άμεση αρμοδιότητα του κτηνίατρου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με το παρόν προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα.
Vetag AE
Μακεδονίας 4 -19014 Αφίδνες Αττικής
Τηλ: 2295026285
Email: info@vetagsa.gr

Άδεια κυκλοφορίας :11344/31-01-2020

Επιπλέον πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες

Species

Product Form

Spray

Brand

Alphavet

Shipping & Delivery

Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται με δύο τρόπους: α) τα μικρά δέματα μεταφέρονται με υπηρεσίες κούριερ και παράδοση την επόμενη μέρα στις περισσότερες των περιπτώσεων (εξαιρούνται οι απομακρυσμένες περιοχές). Τα μεγάλα δέματα μεταφέρονται με μεταφορική εταιρεία που καλύπτει όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και τα νησιά.

Εκτελούμε όλες τις παραγγελίες. Όμως οι παραγγελίες μικρής αξίας (δηλαδή παραγγελίες κάτω των 50 ευρώ καθαρής αξίας) επιβαρύνονται με μεταφορικά. Η επιβάρυνση αναγράφεται στο τιμολόγιο και είναι αξίας 3 ευρώ συν ΦΠΑ.

Η χρέωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει το ύψος της μεταφοράς, ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχει και αντικαταβολή, αλλά αποτελεί μία υποτυπώδη χρέωση, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο πελάτης με χρέωση παραλήπτη που θα ήταν πολύ υψηλότερη.